Algemene Voorwaarden2022-02-01T09:38:02+00:00

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 SOULRISE is een COMMV. Het aanbod van SOULRISE bestaat onder meer uit trainingen, coaching, workshops, zakelijke dienstverlening en advies.

1.2 Op alle door SOULRISE uitgebrachte offertes, uitgevoerde werkzaamheden (vervolg)opdrachten en andere rechtsbetrekkingen met SOULRISE zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken. Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. Toepasselijkheid van eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.

1.3 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar is of nietig blijkt te zijn, treedt daarvoor in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de vernietigbare of nietige bepaling. Partijen zullen over de inhoud van een dergelijke nieuwe bepaling in overleg treden. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in een dergelijke situatie onverkort gelden.

1.4 Als dat nodig is voor de uitvoering van een opdracht, kan SOULRISE bepaalde werkzaamheden door derden laten verrichten. De keuze van deze eventueel in te schakelen derden wordt voor zover redelijkerwijs mogelijk in overleg met de opdrachtgever bepaald. Aansprakelijkheid van SOULRISE voor fouten en/of tekortkomingen van deze ingeschakelde personen of andere derden wordt uitgesloten. SOULRISE mag namens de opdrachtgever door bedoelde derden gehanteerde voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) aanvaarden.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van SOULRISE zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Als een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft SOULRISE het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.2 SOULRISE kan de opdrachtgever een optie verlenen. Indien deze optie niet binnen de door SOULRISE gestelde termijn wordt aanvaard, vervalt de optie en kan daar geen beroep meer op worden gedaan.

2.3 De overeenkomst tussen SOULRISE en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, de door SOULRISE en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door bevestiging per e-mail aan de opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3. Prijs en betaling

3.1 SOULRISE brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De betalingstermijn wordt aangegeven op de factuur. Opdrachtgever kan geen beroep doen op opschorting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

3.2 Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is SOULRISE gerechtigd 1,5 % nalatigheidsintrest per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Bij het uitblijven van tijdige betaling is opdrachtgever tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15% van het openstaande factuurbedrag. Daarnaast is SOULRISE bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

3.3 Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.4 De eventuele reis-, arrangements- en/of verblijfkosten in verband met deelname aan een training/workshop zijn niet inbegrepen in het deelnemersgeld, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

3.5 SOULRISE is gerechtigd om de prijzen jaarlijks te indexeren conform de prijsindexcijfers.

4. Annulering – Trainingen / workshops

4.1 Een aanmelding of inschrijving voor deelname aan een training of workshop kan tot één maand voor aanvang van de training of workshop kosteloos schriftelijk worden geannuleerd.

4.2 Bij annulering één maand of korter voor aanvang van de training of workshop is 80 % van het deelnemersgeld verschuldigd. In dit geval wordt de betreffende deelnemer na het voldoen van het verschuldigde deelnemersgeld gedurende één jaar op de reservelijst van de betreffende training/workshop geplaatst. Er is echter geen garantie dat de betreffende deelnemer gedurende dat jaar ook daadwerkelijk alsnog kan deelnemen aan die training/workshop.

4.3 Het is toegestaan om bij annulering een vervanger in plaats van de aangemelde deelnemer aan de training/workshop te laten deelnemen na overleg met SOULRISE. Vervanging na aanvang van de training/workshop is niet toegestaan.

4.4 Indien in het kader van de training/workshop door SOULRISE hotelaccommodatie is besproken, en deze is niet tijdig geannuleerd door de opdrachtgever, worden de kosten door het hotel rechtstreeks aan de opdrachtgever doorberekend, tenzij het hotel de betreffende accommodatie alsnog aan een ander verhuurt.

4.5 SOULRISE is te allen tijde gerechtigd om een training/workshop te annuleren om welke reden dan ook. In dat geval heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van het volledige door hem aan SOULRISE betaalde bedrag.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Iedere aansprakelijkheid van SOULRISE die voortvloeit uit of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van SOULRISE uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

5.2 Als de verzekeraar in een geval om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat SOULRISE van opdrachtgever ontving voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan. De opdrachtgever is uitsluitend gerechtigd om SOULRISE voor dit beperkte bedrag aan te spreken.

5.3 SOULRISE is voorts niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.4 SOULRISE is in geen geval aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.5 Alle aanspraken van de opdrachtgever vervallen 12 maanden nadat de werkzaamheden ten behoeve van de opdracht zijn verricht waarop deze aanspraken betrekking hebben.

5.6 Opdrachtgever vrijwaart SOULRISE voor aanspraken van derden die op enige wijze verband houden met de opdracht en/of het gebruik van ruimtes bij SOULRISE en vergoedt de kosten die SOULRISE in verband daarmee in redelijkheid heeft moeten maken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van SOULRISE.

6. Beëindiging

SOULRISE heeft het recht om elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen SOULRISE en opdrachtgever met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, zonder terzake schadeplichtig te zijn, indien de opdrachtgever: • zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt; • surséance van betaling of faillissement heft aangevraagd; • in zodanige omstandigheden verkeert dat SOULRISE goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

7. Intellectuele eigendom

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder het auteursrecht, op alle door SOULRISE aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde of geleverde documenten, zoals cursusmateriaal, adviezen, brochures e.d., berusten uitsluitend bij SOULRISE, tenzij anders is aangegeven.

7.2 Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van SOULRISE mag opdrachtgever dit materiaal, of onderdelen daarvan, niet publiceren of op welke andere wijze dan ook verveelvoudigen.

8. Geheimhouding

8.1 SOULRISE en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie over elkaar en met betrekking tot de opdracht die zij hebben verkregen geheimhouden.

8.2 SOULRISE verplicht zich met name tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en handelsgeheimen van de opdrachtgever die SOULRISE in het kader van de opdracht ter kennis komen of worden gebracht.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met SOULRISE is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter

Go to Top